Tips för undervisningen

Differentiera kemiundervisningen med Mol

Vad innebär differentiering?

 • Genom att differentiera undervisningen beaktar du att olika grupper och studerande har olika behov.
 • Då du differentierar undervisningen kan du erbjuda studerandena olika studie- och arbetsmetoder samt låta dem välja i vilken takt de arbetar.
 • Differentiering kan ha en positiv inverkan på studiemotivationen. Uppgifter på olika nivåer leder till fler upplevelser av att lyckas.
 • Differentiering ger studerandena möjlighet att arbeta antingen enskilt eller i små grupper. På det här sättet kan du beakta individuella lärstilar och personligheter.
 • Differentierande undervisning kan rikta sig mot bland annat innehållen som behandlas, vilka läromedel, metoder och arbetssätt som används samt mängden och tidtabellen för övningar och andra prestationer som utförs i skolan och hemma.
 • Differentiering erbjuder studerandena valmöjligheter samt möjligheter att visa vad de kan.
 • Differentiering fokuserar på kvaliteten på lärandet – inte kvantiteten.

Kortfattat:

Differentiering gäller

 • studiernas omfång och djup.
 • arbetets rytm och framskridande.
 • studerandenas olika sätt att lära.

Differentiering ger studerandena möjlighet att

 • planera sina egna studier.
 • välja olika arbetssätt.
 • fokusera på individuella prestationer.

Exempel på differentiering med Mol

I Mol har författarna beaktat differentieringen, det vill säga studerandenas olika utgångsnivå, lärmål och inlärningsmetoder, på många olika sätt. Dessutom låter Mol läraren reglera studiernas omfång och djup samt välja mellan olika undervisningsmetoder.

Tips på hur du differentierar kemiundervisningen

 • Reglera studiernas omfång och djup genom att välja bland lärmålen i början av kapitlen. Vad ska studerandena lära sig, hur många uppgifter och av vilken nivå ska studerandena lösa hemma och i skolan?
 • Olika motiverade studerande och studerande på olika nivå kan lösa olika många och olika svåra uppgifter. Med hjälp av lärmål och uppgifter på olika nivåer kan du definiera vad studerandena måste kunna/göra för att få olika vitsord, och så vidare. Du kan beakta att alla studerandena lär sig på olika sätt genom att schemalägga uppgifter som bedöms så att också de som arbetar långsammare hinner med dem.
 • Studerande som lär sig på olika sätt kan vid sidan om läsning också lyssna på kapiteltexterna i Mol samt fördjupa sina kunskaper med olika tilläggsmaterial (animationer, simuleringar, videor). Repetitionsdelarnas visuella sammanfattningar kan göra det lättare för vissa att få en uppfattning om de centrala innehållen. En del gynnas av olika laborativa och experimentella arbetsmetoder.
 • Med Mol är undervisningen och studierna inte bunden till en viss tid eller plats, eftersom det går att lyssna på ljudspåren och titta på de filmatiserade laborationerna såväl hemma som på skolan.
 • Studerandena kan planera och utvärdera sitt eget arbete med hjälp av tydligt uppställda lärmål. Mol gör det möjligt att arbeta både självständigt och par- eller gruppvis. Varje del inleds med ett Kan du det här?-test som ger den studerande en uppfattning om sin egen utgångsnivå. Öva-uppgifter på olika nivåer samt Vad lärde du dig?- och Självutvärderingsdelen i slutet av varje del ger studerandena återkoppling på sina kunskaper.

Skribent

Leena Turpeenoja

Författare