Artiklar

Fem tips inför studentexamensprovet i kemi

Vårens studentexamensprov i kemi närmar sig.

Fem tips på hur du som ska delta i provet skriver ett bra och precist svar.

1. Läs uppgiften noggrant och bedöm hur omfattande svaret utifrån hur många poäng man kan få för frågan. Om du kan få tre poäng i en uppgift räcker det inte med enbart ett konstaterande som svar, utan svaret ska motiveras och belysas med hjälp av exempel eller till exempel en reaktionsformel, strukturformel eller olika beteckningar i strukturformeln (till exempel organiska föreningars isomeri).

2. Försäkra dig om att du kan använda de program som behövs för att bland annat skriva reaktionsformler, rita strukturformler och göra grafer och diagram.

3. Skriv reaktionsformlerna med minsta möjliga heltalskoefficienter och kom ihåg att ange aggregationstillstånd (undantaget är organiska föreningars reaktioner). Ifall aggregationstillstånden är givna ska du komma ihåg att återge dem i ditt slutliga svar.

4. Var noggrann när du skriver formler i kemi. Kom ihåg stora och små bokstäver, parenteser och nedre index.

5. I uppgifter där du ska räkna ska du presentera de ekvationer och beräkningar som behövs, samt visa hur du löser ut den efterfrågade storheten med hjälp av dem. Kontrollera till sist att du avrundat svaret enligt utgångsvärdena (det minst exakta utgångsvärdet) och att du använt rätt enhet.

Fler tips och material som förbereder dig inför studentexamensprovet i Kemi hittar du i boken Mol Repetition.