Artiklar

Mångsidiga Volt beaktar att studerande lär sig på olika sätt

Volt är en läromedelsserie i fysik för gymnasiet. Serien beaktar att studerande lär sig på olika sätt – den hjälper de studerande att nå sina mål och stödjer studierna också på följande stadium. Till exempel uppgifterna beaktar aspekter för fortsatta studier inom olika områden.

1. Målen märks ut tydligt

För de studerande är det viktigt att känna till studiernas mål. I Volt listas målen tydligt i början av varje kapitel. På så sätt vet de studerande vad som är på kommande redan innan de börjar studera. Samtidigt kan de studerande i förväg reflektera över vad de känner till om ämnet.

2. Inledningsvideon motiverar

I varje kapitel finns en inledningsvideo. Videon utmanar den studerande att fundera på en förklaring till ett fenomen. Videon väcker också intresse för ett ämnesområde som ska undersökas. Målet är att motivera till studier i ämnet.

3. Det allra viktigaste är enkelt att hitta

Alla mellanrubriker har skrivits så att de lyfter fram det viktigaste innehållet. Mellanrubrikerna återfinns också i bokens innehållsförteckning, för att göra det möjligt att repetera det viktigaste snabbt, också med hjälp av innehållsförteckningen. I slutet av varje kapitel finns ett sammandrag som samlar det centrala innehållet.

De viktigaste begreppen är skrivna med fetstil. Begreppen förklaras i texten, i det fetstilta begreppets omedelbara närhet, samt i slutet av boken i listan Centrala begrepp. Repetera och öva på de centrala begreppens definitioner med hjälp av dölj och visa-verktyget i digiboken.

4. Läromedlet är klart och tydligt

Texten i Volt är klar och lättfattlig. Läromedlets layout är luftig. Böckernas kapitel följer en konsekvent struktur. Seriens texter är inlästa och tillgängliga att lyssna på antingen i digiboken eller via Otavas app Otso, som laddas ner på telefonen.

5. Volt är skriven för gymnasiestuderande

Texten beaktar de studerandes utgångsnivå. Saker som behandlats i tidigare Volt-böcker repeteras vid behov innan nya saker tas upp. Man har fäst extra uppmärksamhet vid motiveringar i texten och i exemplens facit för att möjliggöra egna studier med Volt.

6. Illustrerande bilder och bildtexter förklarar de fenomen som behandlas

Bilder används mångsidigt i serien Volt. De förklara fenomen, åskådliggör samband mellan storheter eller undersöker vardagsfenomen som berör ämnet. Seriens illustrationer har planerats noga för att de ska stödja inlärningen på bästa möjliga sätt. Bildtexterna förklarar eller erbjuder tilläggsinformation.

7. Uppgifterna kategoriseras enligt svårighetsgrad

Volt-böckerna innehåller rikligt med uppgifter. Uppgifterna är indelade i tre kategorier: Öva, Tillämpa och Fördjupa. Öva-uppgifterna övar det mest centrala innehållet, grunderna. Tillämpa-uppgifterna tillämpar inlärd kunskap i olika situationer. Fördjupa-uppgifterna är de mest krävande uppgifterna.

Uppgifternas svårighetsgrad ökar oftast när den studerande avancerar i uppgifterna. Mot slutet av en serie uppgifter övar de studerande sig på att svara på materialbaserade uppgifter och bedömer sitt kunnande med hjälp av självutvärderingsuppgifter.

8. Repetitionsprovet underlättar provförberedelserna

Repetitionsprovet samlar modulens mest centrala innehåll och uppgiftstyper.

9. Volt finns också som tryckt bok

Många studerande gynnas av att använda en tryckt bok. Även om gymnasiet främst använder digitala produkter kan ämnesläraren eller en speciallärare också ta i bruk tryckta böcker med studerande.

Läs mer om serien Volt.