Artiklar

New Insights Engelska – mycket nytt och en del bekant

Läromedelsförfattarna för serien New Insights Engelska, engelska för gymnasiet, förklarar hur språkprofilen, målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser beaktas i den förnyade versionen av vår populära serie. New Insights Engelska erbjuder flera möjligheter att göra studieavsnitt till mångsidiga, belönande helheter för både lärare och studerande.

Att vara lärare i engelska i dagens gymnasier är ingen lätt uppgift. Skolan och världen står i konstant förändring. Nivåskillnaderna bland de studerande växer och såväl koncentrationsförmågan som studiefärdigheterna varierar. I enlighet med GLP 2021 är det aktuellt att fundera på hur vi kan förenhetliga information i samband med lärande och undervisning.

En studerande är inte ett tomt blad, utan en ung vuxen, som bär med sig sina livserfarenheter och allt hen tidigare har lärt sig. Under gymnasieåren studerar man flera olika ämnen, som sällan ordnar sig i sinnet i prydliga, separata block. Det mänskliga medvetandet tar till sig ny information genom att integrera den med sådant man redan kan.

Den nya läroplanen lyfter fram allt det här. Samtidigt måste också läromedlen förnyas för att bättre svara på de utmaningar som dagens engelskundervisning står inför. GLP 2021 har integrerats som en naturlig del av det förnyade materialet i New Insights Engelska.

Målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser

New Insights Engelska har kvar de bästa egenskaperna från serien Insights. Texterna kommer fortfarande från autentiska källor: dagstidningar, tidskrifter, podcaster, bloggar, facklitteratur, skönlitteratur, eller så är de till exempel videor. De autentiska texterna väcker känslor och tankar, får studerandena att ta ställning och uppmuntrar till att fundera på textens tema i den egna vardagen. Texturvalet har förnyats för att passa innehåll som tas upp i den nya läroplanen. Vi har lyssnat på användarna av serien Insights och sparat omtyckta texter, men kompletterat med mycket nytt.

Läromedlet innehåller fortfarande texter av olika svårighetsgrad. De olika nivåerna är tydligt markerade i innehållsförteckningen och hjälper läraren att välja lämpliga texter för olika studieavsnitt. Ibland passar det bäst att hela gruppen inte studerar samma texter under ett studieavsnitt. Då kan de studerande få i uppgift att välja en text som passar deras nivå och mål. Valbarheten motiverar de studerande och erbjuder omväxling också för läraren.

Den nya läroplanen lägger stor vikt vid att studerandena tränar på att ställa upp mål, identifierar sina styrkor och utvecklingsområden samt ger konstruktiv kritik åt andra. I samband med varje text finns inlärningsmål tydligt utskrivna i den så kallade Learning objectives-rutan. I enlighet med GLP21 har de mångsidiga kompetenserna (transversal competencies) beaktats både i uppgifterna och texterna. I samband med texterna står vilka eller vilken mångsidig kompetens texten och uppgifterna stöder.

Differentierande uppgifter

Uppgifterna i New Insights Engelska går från basuppgifter i grammatik till mer utmanande uppgifter. Serien innehåller rikligt med tillämpande uppgifter och uppgifter som förutsätter informationssökning. Det finns också uppgifter som låter studerandena vara kreativa och producera eget material, både muntligt och skriftligt. En del uppgifter förutsätter att man tolkar texter och analyserar budskap.

Kommunikationsförmågan står alltid i fokus. Många uppgifter går att göra både skriftligt och muntligt. Genom olika typer av samtal får studerandena träna på och utveckla sina förhandlings- och kommunikationsfärdigheter, samtidigt som de övar uttal. Välbeprövade och uppskattade uppgiftstyper, som Spot the phrase, har bevarats, samtidigt som vi lagt till nya uppgiftstyper enligt de förnyade studentexamensproven.

Seriens ordlistor innehåller ljudfiler, som hjälper de studerande öva på uttalet och utöka ordförrådet genom att lyssna. Många berättande grammatikuppgifter finns också som ljud. Läraren och de studerande kan använda ljudfilerna som stöd i granskningen eller för att differentiera uppåt eller nedåt när de svarar på uppgifterna. En studerande som behöver mer stöd i inlärningen kan lyssna på svaret innan hen besvarar en uppgift, medan en studerande som lär sig fort kan kontrollera sitt svar genom att lyssna på svaret efteråt och gå vidare i läromedlet.

I grammatikdelen har uppgifterna tre olika svårighetsgrader. More advanced-uppgifterna är markerade separat. I produktionsuppgifter kan det finnas flera olika sätt att uttrycka sig. I översättnngsuppgifter har läraren Suggested key-facitmeningar till sitt förfogande. Tillämpande uppgifter övar de studerandes förmåga att själva använda och tillämpa nya lärdomar.

Språkprofilen

Under arbetet med modulerna 1–2 börjar den studerande skapa sin språkprofil, som hen kompletterar an efter. Det finns tydliga instruktioner för hur språkprofilen ska göras och kompletteras. Både lärare och studerande kan bekanta sig med anvisningarna i delen Learning to learn.

Språkprofilen är sammankopplad med nivåerna i språkutvecklingen. Språkprofilen kompletteras under gymnasietiden i de lagringstjänster som skolan erbjuder. Studerandena och deras lärare har alltid tillgång till språkprofilen, som studerandena enkelt kan uppdatera på egen hand. Det är den studerande som äger och styr över sin språkprofil. Hen kan ta med sig profilen in i sina fortsatta studier efter gymnasiet och fortsätta arbeta med den under studietiden. Språkprofilen kan alltså vara något som fortsätter att utvecklas och kompletteras även då man blivit vuxen.

Språkprofilen består av fyra delar. Den studerande skapar en mapp för varje del. Det finns formulär och anvisningar som stöd för hur innehållen i de olika mapparna ska skapas.

Den studerande kan börja med en kartläggning av sina språkkunskaper, där hen berättar om sin språkliga bakgrund. Den studerande funderar på sin språkliga identitet och läraren får en möjlighet at lära känna eleven som en individ, med en viss bakgrund. I början av gymnasiet passar det också bra med en kartläggning av den studerandes färdigheter och strategier för språkstudier. För det här ändamålet finns det färdiga bedömningsblanketter, som den studerande fyller i och som läraren kan läsa för att få en bild av studerandens studiebakgrund.

Om den första modulen i engelskan slås ihop med en modul i ett annat läroämne blir det ont om tid för läraren att skapa sig en uppfattning om studerandenas nivå. Med hjälp av språkprofilen kan läraren snabbt bekanta sig med den studerande och följa med utvecklingen även i fortsättningen, även om eleven i en stor skola kanske undervisas av en annan lärare. Det viktigaste är att den studerande själv funderar över sina metafärdigheter: så här jag lärt mig, det här har jag uppnått, det här passar mig och det här tänker jag prova på nu eller i kommande studieavsnitt. Den studerande handleds att tänka över olika metoder för utveckling, i egen takt och på sina egna lärstigar.

I mappen med prestationer och prov samlar den studerande prov på sina språkkunskaper. Den studerande väljer själv vad hen sparar i mappen, men som stöd för både lärare och studerande finns förslag på passande uppgifter i Learning to learn. I mappen över intyg kan de studerande ladda upp till exempel betyg på muntlig språkfärdighet eller intyg från eventuella språkskolor.

Här kan du läsa mer om språkprofilen!

Läs mer om serien New Insights Engelska!

Engelskserien New Insights Engelska följer GLP 2021 och uppmuntrar till individuellt, målinriktat, reflekterande och kreativt arbete, på ett sätt som passar studerande som lär sig på olika sätt. New Insights Engelska erbjuder de unga en inspirerande, tydlig, allmänbildande och individuell kulturresa genom det engelska språket. Den hjälper de studerande att utveckla sin självbild och världsåskådning.