Tips för undervisningen

Skapa din språkprofil enkelt och självständigt med hjälp av New Insights Engelska

Både läraren och de studerande hittar instruktioner för att skapa en språkprofil i Learning to learn-delen i New Insights Engelska. Digiboken och det digitala materialet för läraren innehåller också PDF-formulär att ladda ner och fylla i elektroniskt, som den studerande kan bifoga till sin språkprofil. Studerande som använder en tryckt bok hittar blanketterna behändigt i Studerandes värld.

Språkprofilen beskriver och sammanfattar en studerandes språkkunskaper och -inlärning. Materialet i New Insights Engelska flätar samman skapandet av språkprofilen med nivåerna i språkutveckling. Språkprofilen kompletteras i skolans lagringstjänst i varje modul under gymnasietiden. Till exempel Google Classroom, Microsoft OneNote och Microsoft 365 är fungerande plattformar för ändamålet.

Den studerande och läraren ska vid behov alltid ha tillgång till språkprofilen. Den studerande kan ta med sig språkprofilen efter avslutade gymnasiestudier och fylla i den också under fortsatta studier.

Språkprofilen består av fyra olika delar:

1. Kartläggning av språkkunskaperna

  • Med kartläggning syftar man på bakgrundsinformation om den studerande, som den studerandes språkliga bakgrund. En formulär för basinformation finns i läromedlet.

2. Kartläggning av färdigheter och strategier för språkstudier

  • Syftar på att bedömningen baserar sig på färdigheter och att man följer upp studiefärdigheternas utveckling. Bedömningsblanketter finns i läromedlet.

3. Prov på språkkunskaper

  • Dokumenterade prov på språkkunskaper, som den studerande väljer ut själv. Det finns en lista på uppgifter som lämpar sig som prov i varje modul. (Se till exempel sidan 175 i Learning to learn, New Insights Engelska 1–2.)

4. Intyg

  • Sådana är till exempel intyg från språkskolor eller betyg på muntlig språkfärdighet.

Studerande skapar en egen mapp för varje del av språkprofilen. Först kan man kartlägga språkkunskaperna. Den studerande berättar om sin språkliga bakgrund. I början av gymnasiestudierna är det också naturligt att kartlägga färdigheter och strategier för språkstudier. De studerande fyller i bedömningsblanketterna och läraren kan läsa dem för att få en uppfattning om studerandenas kunskaper och färdigheter.

Studerande samlar prov på sina språkkunskaper i mappen med prestationer och prov. De studerande väljer ut proven själv, men som stöd för studerande och lärare listas uppgifter som finns i läromedlet, som lämpar sig för ändamålet, i Learning to learn-delen i varje modul. Till mappen Intyg bifogar de studerande till exempel betyg på muntliga språkfärdigheter eller eventuella betyg från språkskolor.

Läs mer om serien New Insights Engelska: New Insights – mycket nytt och en del bekant