Artiklar

Jag och matematiken

Emotionella faktorer, som motivation, självkänsla och självbild, kan påverka matematikinlärningen. Hur eleven känner för matematiken, huruvida hen tror sig kunna lära sig matematik och hur hen förhåller sig och arbetar med uppgifterna kan ge läraren viktig information om elevens emotionella inställning till matematiken.

En del elever behöver stöd för att stärka de emotionella faktorerna. Med elevens självbild i matematiken syftar vi på individens uppfattning om sig själv som matematikelev. Självförmåga handlar i sin tur om individens tilltro till sin egen förmåga och möjlighet att klara av uppgifterna. Om eleven har en hög självförmåga, orkar hen anstränga sig då hen ställs inför utmaningar och når på det sättet bättre resultat. Uppmuntran, realistisk respons och upplevelser av att lyckas främjar elevens självförmåga.

Elever som har inlärningssvårigheter i matematiken har nytta av att stärka såväl baskunskaperna som de emotionella faktorerna. Läraren ger eleven respons för att hen ska få information om sina kunskaper och färdigheter, samt för att eleven ska se hur övning gör att hen utvecklas och lär sig. Eleven ska belönas för uthålligt och aktivt arbete och det är viktigt att ställa upp individuella mål, som hen kan nå genom övning. Samtala om målen med eleven och gör det egna arbetets inverkan på resultaten synligt för hen.

När det gäller räkneflyt kan ni ställa upp små delmål genom att träna på uttryck inom ett visst talområde. För att synliggöra elevens utveckling kan du använda bilagan Mitt räkneflyt som finns i Snilleblixt digitalt material för läraren.

I Snilleblixt avslutas varje avsnitt med självbedömningsdelen Jag och matematiken, som låter eleven bedöma sitt arbete och sina känslor och styrkor i matematiken. Självbedömningsdelen hjälper läraren att skapa sig en uppfattning om elevens upplevelser i matematiken. Vid behov går det att sätta in åtgärder för att ge eleven mer positiva upplevelser och på det sättet främja både elevens självbild och självförmåga.

Vi önskar er glädje och iver i matematikundervisningen!

Skribenter

Hanna-Kaisa Rautio

Författare

Henna Stenberg

Författare