Artiklar

GLP 2021: Hur kompetensen för välbefinnande uppfylls i olika läroämnen i gymnasiet

Kompetensen för välbefinnande är ett av den nya gymnasieläroplanens delområden inom de mångsidiga kompetenserna. Tillsammans med de andra delområdena inom mångsidig kompetens är målet att stöda studerandenas utveckling till välmående, balanserade och bildade individer.

Kompetensen för välbefinnande innefattar bland annat förmågan att ta hand om sig själv och andra, kunna identifiera och dra nytta av sina styrkor samt klara av förändringar och överraskningar. Men hur kommer kompetensen för välbefinnande att synas i gymnasieundervisningen i praktiken när GLP 2021 träder i kraft? Vi frågade läromedelsförfattarna till våra GLP21-serier hur de ser på saken.

Modersmål och litteratur

Författarna till Otavas finskspråkiga läromedel i modersmål och litteratur (äidinkieli ja kirjallisuus) berättar hur färdigheterna inom kompetensen för välbefinnande utvecklas i undervisningen i modersmål och litteratur i och med den nya läroplanen.

”Goda kunskaper i de olika delområdena inom modersmål och litteratur hänger ihop med välbefinnande bland annat när det kommer till delaktighet och kommunikationsfärdigheter, vilket främjar sociala relationer.”

”Till exempel följande innehåll och färdigheter stöder kompetensen för välbefinnande:

  • estetiska läsupplevelser från skönlitteratur och kulturupplevelser överlag
  • att identifiera sina egna styrkor och färdigheter när det kommer till exempelvis olika sätt att uttrycka sig själv, framträdanden, kommunikation och att skriva
  • att träna uthållighet och koncentration
  • att hitta byggstenar för den egna identiteten med hjälp av till exempel litteratur och utvecklingen av den egna språkliga medvetenheten.”

Främmande språk

Våra läromedelsförfattarare i den nya läroplanens serier i främmande språk berättar om hur kompetensen för välbefinnande beaktas i språkundervisningen.

”Material som lämpar sig för att behandla kompetensen för välbefinnande finns särskilt i engelskans första och andra modul. I de här modulerna ligger fokus på den studerandes uppfattning om sig själv i vardagen, näromgivningen och som språkanvändare. I modulerna fyra och sju hamnar fokuset, när det gäller välbefinnande, på individens ansvar för samhället, framtiden, jämlikhet och rättvisa. Modul åtta innehåller material för alla delområden inom de mångsidiga kompetenserna, eftersom innehållet i modulen bygger på ämnesområdena i alla de tidigare modulerna.”

”Språket är en central del av vår identitet. Mångsidiga språkkunskaper vidgar individens identitet och möjliggör kommunikation också utanför den egna språkliga referensgruppen. Man får en känsla av att man klarar sig överallt!”

Fysik, kemi och biologi

Våra GLP 2021-författare berättar hur kompetensen för välbefinnande kommer att främjas i undervisningen i fysik, kemi och biologi.

”Fysiken som läroämne ger individen möjlighet till självreflektion, vilket hjälper den studerande att identifiera sina styrkor. Fysik är en experimentell naturvetenskap, som var och en kan studera på ett sätt som passar en själv. Studerande som inte är så förtjusta i experient kan granska fysiken ur ett teoretiskt perspektiv, och fokusera på den matematiska delen av laborationerna. Fysiken har åtta moduler, vilket utvecklar uthålligheten. Fysiken förbereder den studerande för långsiktigt arbete och främjar färdigheter som behövs i arbetslivet.”

”Fysiken hjälper oss att förstå proportioner och orsakssamband. En ökad förståelse för världen omkring oss kan bidra till en känsla av kontroll, och därmed främja välbefinnandet.”

”I kemin lär sig den studerande att bedöma hur säkra olika ämnen som finns i vår vardag är och vilken betydelse olika ämnen har för hälsa och välmående. Hen lär sig vara uppmärksam på och tolka symboler på förpackningar.  Under laborationerna måste den studerande ta ansvar för sin egen och andra säkerhet, välja rätt skyddsutrustning samt kunna hantera ämnen och göra sig av med avfall på rätt sätt.”

”I biologin studerar vi naturliga processer på olika observationsnivåer. Naturen strävar efter balans – och människan behöver lära sig dess mekanismer för att kunna leva i balans med naturen. Då mår både naturen och människan bra. I biologin får våra unga generationer studera naturens system och sätta sig in i miljöproblem, så att vi kan bygga en bättre värld och agera utifrån fakta. På det här sättet skapar vi en mer hållbar framtid, samtidigt som vi främjar det mänskliga välbefinnandet.”

Psykologi, filosofi, historia och samhällslära

Författarna bakom våra GLP 2021-serier delar med sig av sina tankar om hur kompetensen för välbefinnande beaktas i undervisningen i psykologi, filosofi, historia och samhällslära i och med den nya läroplanen.

”Välmående är ett centralt tema för psykologin. Hela vetenskapen bygger på en vilja att förstå och förklara mänskligt agerande. I modul ett kopplas det psykiska välbefinnandet ihop med sådant de studerande lärt sig i grundskolan. Den studerande får verktyg för sin utveckling och formandet av den egna identiteten. I de olika psykologimodulerna närmar vi oss välbefinnande med utgångspunkt i bland annat sociala relationer, emotioner och forskning som berör mental hälsa.”

Enligt våra filosofiförfattare främjar man välbefinnande redan genom att ordna mycket närundervisning, där de studerande får diskutera olika frågor: ”människor möter människor, inte maskiner.”

”I läroämnena historia och samhällslära finns rikligt med innehåll som hänger ihop med kompetensen för välbefinnande. Bra exempel på det här är viljan och förmågan att försvara sina rättigheter och att värna om välfärdsstaten.”

Du hittar aktuell information om GLP 2021 på vår hemsida >