Artiklar

”Det är viktigt att eleven kan arbeta enligt sin egen nivå”

”När det vi går igenom är förankrat i elevens värld har hen genast nytta av det hen lär sig”, säger Henrikki Kattainen, klasslärare och ämneslärare i matematik. I hans klassrum har serien Karlavagnen utmanat vetgiriga elever och motiverat många till att studera matematik.

”Jag brukar undervisa i matematik kapitelvis. Tillsammans med mina elever i årskurs 5 och 6 har vi veckomål, mot vilka var och en arbetar enligt sin egen nivå”, förklarar Kattainen. ”Jag tycker att Karlavagnen stöder den här typen av undervisning. I Karlavagnen finns till exempel en tydlig inledning till allt nytt som tas upp. Vi brukar titta på videon Kapitlet börjar tillsammans med eleverna och diskutera målsättningarna för kapitlet. Med hjälp av den här inledande diskussionen bedömer jag också elevernas utgångsnivå.”

Efter det här arbetar alla elever i Kattainens klass i sin egen takt. ”En nyfiken och vetgirig elev kan göra klart två avsnitt på en dag. Då tittar jag och hen tillsammans på uppgifterna på Jag övar-uppslaget för att se om det blivit kvar några luckor någonstans. Mitt mål som lärare är att inte bromsa någon”, säger Kattainen.

Enligt Kattainen förutsätter den här typen av kapitelbaserad undervisning ett fungerande läromedel. ”Karlavagnen passar mitt sätt att undervisa, eftersom materialet är noggrant genomtänkt och vilar på en stark grund.”

Det mångsidiga materialet lämpar sig för olika sätt att undervisa

”Det bästa med Karlavagnen är att materialet är så omfattande och att serien fungerar som en självständig helhet. Om man vill kan man dessutom redigera de olika materialen så att de passar ens egna ändamål och sätt att undervisa”, berättar Kattainen.

”Karlavagnen innehåller till exempel många praktiska övningar och aktiviteter som inte förutsätter några förberedelser. Jag tycker det är bra att det går att aktivera eleverna utan att det krävs mängder av utrustning. Också en vikarie kan hålla en lektion med aktiviteter.”

Det centrala för eleven är att förstå matematik

Karlavagnen introducerar eleverna till ett matematiskt tänkande genom att låta dem lära sig baskunskaper och centrala begrepp i maklig takt. ”Att läroboken innehåller tillräckligt med basuppgifter hjälper eleven att förstå räknestrategin. Genom att betona räkneprocessen och aktivt be eleverna skriva ut mellanled i sina uträkningar får eleverna en förståelse för att man kan komma fram till rätt resultat på flera olika sätt,” förklarar Kattainen.

”Jag säger ofta till mina elever att matematik är ett språk som man måste lära sig tala. När man lär sig verbalisera matematik lär man sig ofta också att förstå den”, berättar han.

Det är också viktigt för eleverna att förstå varför de ska lära sig något. ”När det vi går igenom är förankrat i elevens värld har hen genast nytta av det hen lär sig. På det här sättet lär man sig för livet. En av fördelarna med Karlavagnen är att innehållet presenteras ur elevens synvinkel. I materialet för årskurs fem handlar till exempel videoklippen om det vardagliga livet”, säger Kattainen.

”Karlavagnen gör det lätt att differentiera”

”Något jag verkligen uppskattar med Karlavagnen är att läroboken innehåller både uppåt- och nedåt differentierande material”, säger Kattainen.

”Det är viktigt för att mig att läroboken innehåller material som faktiskt differentierar uppåt. I Karlavagnens Fördjupa-uppgifter ger åtminstone den sista uppgiften verkligen eleverna något att grubbla på. I boken för årskurs fem har de här uppgifterna till och med utmanat en del av elevernas föräldrar. Jag tycker det här är bra. Om boken är för lätt måste läraren lägga en stor del av sin tid på att hitta på mer utmanande uppgifter”, förklarar Kattainen.

De digitala tilläggsuppgifterna motiverar eleverna

Om intresset för matematik inte är särskilt stort har Kattainen använt bland annat Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter för att motivera eleverna. Då kan den digitala miljön hjälpa eleverna att koncentrera sig.

”En elev som under en lektion inte alls velat koncentrera sig på bokens uppgifter kan bli helt uppslukad av de digitala tilläggsuppgifterna. På det sättet får eleven tillräckligt med upprepning för att lära sig. Det gör också att antalet fel minskar. På det sättet kommer eleven framåt samtidigt som hen tycker det är roligt att arbeta med uppgifterna”, säger Kattainen.

Ett tydligt läromedel gör lärarens arbete lättare

Kattainen är nöjd med Karlavagnen. ”Som lärare uppskattar jag att läroboken har en tydlig struktur, att det centrala innehållet presenteras på ett klart och tydligt sätt och att uppgifterna är mångsidiga. Det digitala materialet för läraren innehåller allt jag behöver och vid behov kan jag skriva ut material. Provverktyget gör det lätt att bygga prov enligt elevens nivå.”

 

Bekanta dig med Karlavagnen >