Artiklar

Förnyade Forum 9 Samhällslära uppmuntrar eleverna att påverka

Vi har uppdaterat innehållet i Forum 9 Samhällslära. Serien följer nu den nya läroplanen. I det här omarbetade läromedlet uppmuntras ungdomarna till att aktivt diskutera och påverka. Syftet med läromedlet är att eleverna ska lära sig motivera sina åsikter och ta ställning till olika samhälleliga frågor. Nya Forum 9 Samhällslära hjälper ungdomarna att utveckla sina studiefärdigheter. I materialet betonar vi också att elever lär sig på olika sätt.

Vardagliga exempel visar att var och en kan påverka

Eenariina Hämäläinen är en av författarna till Forum. Hon undervisar i samhällslära på Tampereen yhteiskoulu och distansskolan Kulkuri. Enligt henne är grundtanken i läromedlet Forum 9 att samhället egentligen aldrig blir färdigt, utan att alla har möjlighet att påverka det. Författarna har strävat efter att med vardagliga exempel göra samhälleliga diskussioner, meningsskiljaktigheter och debatter synliga för eleverna. När det gäller teman som invandring, kommunala tjänster, beskattning och EU lyfter man fram att åsikter kan gå isär. Eleverna får möjlighet att själv fördjupa sig i olika perspektiv och på det sättet bilda sig en egen uppfattning om frågan.

”I läroboken ligger på fokus på ungdomarnas närmiljö och deras möjlighet att verka på gräsrotsnivå. Möjligheten att påverka i samhället behandlas inte enbart utifrån strukturer och partipolitik, utan fokus ligger på individen, ungdomarnas livsmiljö och deras vardag”, förklarar Eenariina Hämäläinen.

I det här förnyade läromedlet betonas elevernas möjlighet att bli aktiva medborgare. Det syns särskilt i uppgifterna, som är betydligt fler i den förnyade boken. I varje avsnitt i läroboken finns ett uppslag med uppgifter där eleverna får öva sig i bland annat påverkningsmetoder och kritiskt tänkande.

”Det är viktigt att eleverna lär sig tolka samhälleliga fenomen ur olika perspektiv, att de får granska information kritiskt, motivera sina åsikter och lära sig ta ställning. I nya Forum 9 Samhällslära strävar vi efter att eleverna ska få utveckla just de här färdigheterna”, säger Hämäläinen.

Ett mångsidigt läromedel

Förnyade Forum 9 Samhällslära beaktar elevens individuella lärande bättre än förut och uppmuntrar var och en att utveckla sina studiefärdigheter.

”Ett bra läromedel är inte statiskt, utan går att anpassa till olika individer och lärstigar, för att eleven ska få ett så gott stöd som möjligt i sitt lärande. Vårt mål har varit att ta fram ett differentierat material som lämpar sig för elever som ska nå grundläggande kunskaper, men också för ett mer omfattande lärande. Läromedlet hjälper eleverna att utveckla sin tankeförmåga och i materialet finns olika möjligheter för läraren att planera individuella lärstigar för elever med olika behov, säger Eenarina Hämäläinen i intervjun.

Egna målsättningar stöder elevernas förmåga att lära sig

Att ställa upp mål och utveckla sin förmåga att lära sig är en viktig del av Forum 9 Samhällslära. Varje avsnitt inleds med en Ögna igenom avsnittet-del, med råd som stöder lärandet.

Eenariina Hämäläinen konstaterar: ”Det är viktigt att eleven lär sig följa med och utveckla sitt lärande. I början av varje avsnitt är det bra att gå igenom vilka ämnesområden eleven är bekant med sedan tidigare och vad det är som eleven behöver lära sig för nytt. Det här främjar elevens uppfattning om sitt lärande och sina kunskaper”.

Att ställa upp målsättningar är en central del också i det digitala materialet till Forum 9 Samhällslära. Materialet innehåller kunskaps- och färdighetsmål som stöder både läraren och eleven. Kunskapsmålen lyfter fram det centrala innehållet i varje avsnitt, medan färdighetsmålen lyfter fram de färdigheter som eleverna övar på i uppgifterna till respektive avsnitt.

Läs mer om det förnyade läromedlet Forum 9 Samhällslära.