Du kan! uppmuntrar till att lära sig mer

Övningsböckerna i serien Du kan! erbjuder stöd i modersmål och litteratur, matematik, engelska samt studieteknik och självbedömning av mångsidiga kompetenser. Den sporrande serien är framtagen för elever som behöver öva lite mer. Övningsböckerna är lätta att ta i bruk i undervisningen oberoende av årskurs och läromedelsserie.

Du kan! differentierar, repeterar och kompletterar!

  • Tydliga uppgiftsanvisningar vägleder arbetet.
  • Materialen innehåller rikligt med uppgifter – det finns något för alla.
  • De roliga illustrationerna motiverar och stöder förståelsen av innehållet.
  • Den tydliga uppbyggnaden inger trygghet. Uppbyggnaden stöder elevens arbete och tro på sig själv. Övning ger färdighet!

Du kan! Kreativt skrivande

Övningsboken handleder och uppmuntrar eleven att träna på skrivande. Skrivuppgifterna är indelade i olika texttyper, vilket gör det enkelt att hitta lämpliga uppgifter. De inspirerande uppgifterna lockar eleverna till att fatta pennan!

Läs mer

Du kan! Handstil A och B

Övningsböckerna ger extra träning i handstil och finmotorik för både den inledande årskursen och årskurs 3–6. Övningsböckerna främjar en tydlig handstil och vägleder eleven att utveckla konsten att skriva för hand. Den tydliga uppbyggnaden stöder eleven och gör att hen kan arbeta självständigt med uppgifterna

Läs mer

Du kan! Engelska verb

Övningsboken fokuserar på engelskans vanligaste verb och hur de används i presens. Uppgifterna i boken tränar, stöder och repeterar innehållet i engelskan. Materialet är ämnat för elever i årskurs 3–6, men lämpar sig också för äldre elever som behöver repetera baskunskaperna.

Läs mer

Du kan! Självbedömning A, B och C

Utveckla färdigheterna i självbedömning! Övningsbok A lämpar sig för den inledande undervisningen, B och C för årskurs 3–6. Uppgifterna vägleder eleven att planera och bedöma sitt arbete och hjälper hen att hitta de bästa studiemetoderna för hen själv. För läraren utgör materialet ett utmärkt verktyg för att följa med och bedöma mångsidiga kompetenser.

Läs mer

Du kan! Studieteknik

Studieteknik är något som går att utveckla! Tankefärdigheter och färdigheter att lära sig skapar en grund för all inlärning. Lärandet förutsätter också iver, koncentration och minnesstrategier. I den här boken övar eleven på ett roligt sätt på bland annat minnes- och lästekniker samt funderar på sina styrkor och olika inlärningsmetoder. Boken lämpar sig som tilläggsmaterial för årskurs 4–6.

Läs mer

Du kan! Talföljder och uppdelningar

Övningsboken fokuserar på grundläggande innehåll i matematiken i årskurs 1–6: talbegreppet, uppdelningar och talföljder. Övningsboken lämpar sig för alla elever som behöver tilläggsövning, oavsett årskurs. 

Läs mer

Du kan! Multiplikation

Övningsboken hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation. I boken går vi igenom multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna lär sig lösa alla multiplikationstabeller med hjälp av tvåans, femmans och tians tabeller. Materialet innehåller rikligt med repetitionsuppgifter.

Läs mer

Du kan! Division

Den här övningsboken tar sig an grunderna i division och innehåller rikligt med repetitionsuppgifter som befäster tidigare kunskaper. Eleven vägleds mot en förståelse för sambandet mellan multiplikation och division.

Läs mer

Tips och idéer för lektionerna

Skrivuppgift: Spänning

Skriv om den kusliga bilden och hitta på en liten spökhistoria till exempel inför halloween.

Ladda ner pdf (1 902 kt)

Skrivuppgift: Skriv och få respons

Låt eleverna testa sina skrivkunskaper genom att skriva en saga. Eleverna läser varandras sagor och ger respons.

Ladda ner pdf (1 735 kt)