Användarvillkor för Otavas digitala läromedel

Uppdaterad 18.2.2019

Otavas digitala läromedel är skyddade av upphovsrättslagen (404/1961). Det är tillåtet att använda och skriva ut material inför och under undervisning som sker i klassrummet. Det är förbjudet att ändra, vidareupplåta eller kopiera material i kommersiellt syfte.

Kopiostos digilicens gäller inte nätmaterial som är licensierade av rättsinnehavaren. Användningen av Otavas digitala läromedel förutsätter licens från rättsinnehavaren. Mer information om licenser lämnas av Kopiosto rf (kopiosto.fi).


Skol- och lärarlicenser

Skol- och lärarlicenserna är nätprodukter som skolorna köper tillgång till för en viss tid, beroende på produkt. Läraren kommer åt produkten genom att logga in på Otavas Lärarrum med sina inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna är privata och får aldrig ges till någon annan lärare, elev eller person utanför skolan. Produkterna är tänkta att användas under lärarens ledning. Vi rekommenderar att läraren loggar ut ur materialet och Otavas Lärarrum samt låser datorn mellan lektionerna och i situationer där hen inte har uppsikt över sin dator. Till de skol- och lärarspecifika licensprodukterna hör bland annat Otavas digiprov och digitala undervisningsmaterial.

Elev- och studerandelicenser

Elev- och studerandelicenser är nätprodukter som skolan (grundskolan) eller den studerande (gymnasium, vuxenutbildning och yrkesutbildning) köper tillgång till för en viss tid, beroende på produkt. Elever och studerande har individuella licenser till varje produkt. De kommer åt sina produkter genom att logga in i Elevens värld med sina privata inloggningsuppgifter. Det är förbjudet att vidareupplåta sina inloggningsuppgifter. Till de elev- och studerandespecifika licenserna hör bland annat Otavas digiböcker och digiuppgifter.

Användarvillkor för Otavas digitala produkter:

Användarvillkor – Otavas Lärarrum och Elevens Värld

Användarvillkor – Studerandes Värld