Allmänt

Mål, färdigheter, framgångar – Ta i bruk de mångsidiga materialen i Infinit matematik

Bekanta dig med de mångsidiga material som serien Infinit matematik erbjuder och läs hur du kan använda dem i din undervisning.

1. Underlätta lektionsförberedelserna med det digitala materialet för lärare

Det digitala materialet för lärare är ett mångsidigt paket som består av material att visa, skriva ut och redigera.

Det är enkelt att ta i bruk det digitala materialet för lärare i Otavas Lärarrum på adressen lararrum.otava.fi. Se både elevernas digibok och den tryckta bokens uppslag, visa bokens teoriexempel stegvis, presentera målen för lärandet och använd uppgifter i digitalt format. Följ elevernas prestationer i realtid med Otavas analysverktyg.

Du kan favoritmarkera Infinit matematik på ingångssidan i Otavas Lärarrum, så hittar du materialet snabbt vid varje inloggning.

2. Utnyttja de färdiga målen

I samband med uppgifterna finns 1–5 lärandemål i varje kapitel. Använd målen när du planerar undervisningen och uppmuntra eleverna att bekanta sig med dem. När eleven har en uppfattning om vad hen förväntas lära sig, känns studierna mer inspirerande. Eleverna utvärderar hur väl de har uppnått målen med några kapitels intervall, på uppslagen Testa dina kunskaper. Testerna kan eleverna också göra hemma eller använda för att repetera.

3. Utveckla elevernas arbetsfärdigheter tillsammans

När elevernas arbetsfärdigheter utvecklas, förbättras också deras förutsättningar att nå lärandemålen. På inledningssidan till varje kurs finns färdiga delområden för arbetet. Eleven kan välja mål som hen speciellt förbinder sig till att främja. I mitten och i slutet av kurserna kan eleverna utvärdera sina arbetssätt på uppslagen Testa dina kunskaper. Du kan också skriva ut självbedömningsblanketterna och till exempel limma in dem i ett häfte.

4. Låt eleverna välja ett lämpligt uppgiftsspår

Basuppgifterna Inledande uppgifter kan göras antingen självständigt eller tillsammans. De hjälper eleverna att välja ett passligt uppgiftsspår, A eller B. Båda spåren omfattar kapitlets innehåll och mål, så eleverna kan fritt få välja spår. Inlärningen känns angenäm och motiverande när eleverna själva får välja en nivå där de lär sig bäst.

5. Aktivera eleverna med Otso eller i Elevens värld

I den tryckta boken finns digisymboler, som hänvisar till olika digitala material. Sådana är t.ex. färdiga appleter, Tankenöt– och Undersök och upptäck-uppgifter samt facit till fördjupade uppgifter. Appleterna är spelaktiga visualiseringar som anknyter till innehållet.

Eleven hittar de här innehållen i Otso-applikationen, som kan laddas ner från appbutiken utan kostnad. Samma innehåll finns också i Elevens värld och i det digitala lärarmaterialet.

6. Differentiera mera vid behov

I slutet av boken finns två utmanande Fördjupa och tillämpa-uppgifter för varje lektion. I det digitala lärarmaterialet finns dessutom tilläggsuppgifter på tre nivåer, som du kan skriva ut eller dela i en sluten lärmiljö. Appleterna kan också användas i nedåtdifferentierande syfte.

7. Låt eleverna grubbla på en tankenöt

Tankenöt-uppgifterna är små matematiska problem som lämpar sig för elever på olika nivåer. En del av tankenötterna är öppna problem, som låter eleverna till exempel öva på informationssökning tillsammans. Uppgifterna finns i det digitala materialet för lärare och i Otso eller Elevens värld för eleverna.

8. Aktivera eleverna med funktionella uppgifter

Undersök och upptäck!-uppgifterna aktiverar eleverna med korta par- och gruppuppgifter. De här uppgifterna finns också i det digitala materialet för lärare och i Otso eller Elevens värld för eleverna.

9. Prova på arbetskorten som stöd för studierna

Arbetskorten stödjer studierna och låter eleverna öva på att ta ansvar för sin lärprocess. Eleven kan kapitelvis markera bland annat vilka lektionsuppgifter, hemuppgifter, tankenötter och funktionella övningar hen gjort, samt om hen gjort självbedömningen. Arbetskorten lämpar sig i synnerhet för att stödja individuell inlärningspedagogik. För läraren är de nyttiga också i bedömningen. Skriv ut arbetskorten i det digitala materialet för lärare.