Artiklar

Att röra sig i naturen gör barnen kreativa – erfarenheter av utomhuspedagogik

Under senare år har barns förhållande till naturen försämrats. Ett sätt att motverka det här är att ta med eleverna utomhus – utomhuspedagogik har blivit allt vanligare och används inom många olika ämnen! Miljöpedagog och läromedelsutvecklare Aulikki Laine berättar om varför utomhuslektioner är viktiga och hurdana exempel hon har sett.

”Som utbildare på Suomen ympäristöopisto har jag fått se fantastiska exempel på utomhuspedagogik och mångvetenskapliga projekt från olika delar av landet”, berättar Laine.  

Att leka och röra på sig utomhus främjar barnens välmående och utvecklar deras empati och självkänsla. Naturvistelser ökar också barnets intresse för att fundera och undersöka, samtidigt som det inspirerar till kreativitet.

Erfarenheter av utomhuspedagogik

Dålig inomhusluft tvingade klasslärare Ulla Myllyniemi från Vichtis att byta skola. Nu undervisar hon utomhus regelbundet varje vecka. I fjol samarbetade hon och hennes elever med en naturförskola.

”När vi är utomhus arbetar vi ofta vid olika stationer. Till varje utomhuslektion hör dessutom en rast i skogen då eleverna får leka fritt. Vi har också firat olika fester i skogen, bland annat halloween, självständighet och lilla jul. Utomhuslektionerna har blivit en naturlig del av undervisningen, samtidigt som de har främjat klassandan och elevernas samarbetsförmåga”, förklarar Myllyniemi.

Skolan Pohjois-Ritaharjun koulu i Uleåborg undervisar modigt i olika mångvetenskapliga lärområden. De har överskridit gränserna för den traditionella klassrumsundervisningen och eleverna i årskurs fem arbetar nu i ett ”öppet landskap” samt utomhus.

”Vi väljer ett mångvetenskapligt lärområde åt gången och arbetar med det på flera olika sätt. Vi använder våra läroböcker som faktaböcker och lånar annan lämplig litteratur på biblioteket”, berättar skolan.

Under vårterminen i fjol ägnade skolan sammanlagt sex veckor åt att undersöka skogen. Eleverna fick bekanta sig med näringskedjor och allemansrätten utomhus, med hjälp av olika lekar. Under veckorna arbetade man med skogstemat i alla ämnen. I musiken övade man på sånger om skogen och i bildkonsten gjorde man kolteckningar med ljus och skuggor.  Man läste också nyheter som handlade om skogen.